چه کوتاه زمانی بود " ما " بودنمان .

کاش محکم تر دستهایمان را به هم گره می زدیم .

و اینک

" من " عاشقانه در انتظار " تو " .